Media Platform

AriTimes

by AriAround

เว็บไซต์ที่บอกเล่าเรื่องราวของอารีย์-ประดิพัทธ์ เพื่อเชื่อมโยงความเป็นย่านในปัจจุบัน กลับไปสู่ประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของย่าน

ทุกพื้นที่มีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นของตัวเอง เช่นเดียวกับย่านอารีย์ที่จริงๆ แล้วมีเรื่องน่าสนใจๆ ที่นอกเหนือไปจากวัฒนธรรม cafe hopping อีกเยอะ !