Showcase & Exhibition
3-11 July 2021 11:00-16:00

Project Ari Neighborhood

by JOSH HOTEL x Flash Box

Project Ari Neighborhood คือความร่วมมือของผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในย่านอารีย์ อย่าง JOSH HOTEL ร้าน Flashbox (ร้านล้างฟิล์ม) ซึ่งทั้ง 2 ธุรกิจประกอบกิจการในย่านนี้มาแล้วประมาณ 3 ปี และเพจ Ari Neighborhoos (คุณนิกซึ่งเป็นตัวแทนของผู้อยู่อาศัยในย่าน) ซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันคือ ต้องการผลักดันให้อารีย์เป็นที่รู้จักในมุมอื่นๆ มากไปกว่าการเดินทางมาเที่ยวเล่น / ถ่ายรูป ตามคาเฟ่

พวกเขาต้องการสื่อสารและพูดคุยกับผู้คนในย่านและจากพื้นที่อื่น ให้เห็นและเข้าใจถึงการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ และคาแร็คเตอร์เฉพาะของย่านที่เกิดจากความผสมผสานระหว่างย่านเศรษฐกิจ (ร้านค้าและบริษัท) กับพื้นที่อยู่อาศัยที่มีผู้คนเก่าแก่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

การพูดคุยครั้งนี้จะเป็นการนำเสนอผ่านสายตาช่างภาพ ที่เก็บเรื่องราวหรือสถานที่น่าประทับใจ ผ่านเลนส์กล้องทั้งในรูปแบบของฟิล์ม และดิจิตอล ที่จะโชว์ให้ผู้ชมได้เห็นสถานที่และมุมใหม่ๆ เปลี่ยนการรับรู้ที่มีต่อย่านไปจากเดิม และเข้าใจย่านอารีย์ "ลึก" ขึ้น